خدمات جدید در کتابخانه دیجیتال
فایل PDF کتب موسسه به کتابخانه دیجیتال طبیبانه اضافه شده و دانشجویانی که قصد استفاده از کتاب به شکل فایل و با هزینه بسیار کمتر از کتاب فیزیکی دارند می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.